SPAM

SPAM: Studentenplatform actief meedenken

SPAM wordt gevormd door de studenten die in de verschillende medezeggenschapsorganen (gremia) van de Faculteit Wijsbegeerte actief zijn. Dit zijn de studenten van de Faculteitsraad, de Onderwijscommissie, de Studievereniging (STUFF) en het Faculteitsbestuur. De SPAM-vergaderingen zijn daarnaast open voor alle studenten die actief willen meedenken over faculteitszaken, zij het met nieuwe ideeën of kritieken.

Binnen SPAM worden de lopende kwesties uit de afzonderlijke gremia besproken, initiatieven gestart en doelen op elkaar afgestemd. Op die manier proberen we de mogelijkheden van studenteninspraak optimaal te benutten.

Ideeën, kritieken en opmerkingen over de faculteit kunnen geuit worden naar de afzonderlijke gremia, in de open vergaderingen of zijn te mailen naar: spam@rug.nlSPAM.jpg
De SPAM-vergadering van 20 januari 2017

Onze sponsoren